Hội đồng cố vấn chuyên môn

Chương trình Montessori:

Mrs. K.T. Korngold, M.A
Giám đốc điều hành Trung tâm Giáo
  • Giám đốc điều hành (CEO) của Trung tâm Giáo dục Montessori CME|NY, Hoa Kỳ từ năm 2011.
  • Thạc sĩ tại Đại học Columbia, có bằng B.A tại Đại học Wesleyan, Middletown, Connecticut và 12 học phần tín chỉ sau đại học về giáo dục mầm non từ trường đại học New Rochelle.
  • Giảng dạy trong các hội thảo về phương pháp giáo dục Montessori lứa tuổi 0-3, giảng dạy các học phần trong chương trình Montessori lứa tuổi 3-6 và các khóa quản lý.
Giám đốc điều hành Trung tâm Giáo
  • Giám đốc điều hành (CEO) của Trung tâm Giáo dục Montessori CME|NY, Hoa Kỳ từ năm 2011.
  • Thạc sĩ tại Đại học Columbia, có bằng B.A tại Đại học Wesleyan, Middletown, Connecticut và 12 học phần tín chỉ sau đại học về giáo dục mầm non từ trường đại học New Rochelle.
  • Giảng dạy trong các hội thảo về phương pháp giáo dục Montessori lứa tuổi 0-3, giảng dạy các học phần trong chương trình Montessori lứa tuổi 3-6 và các khóa quản lý.
Mrs. K.T. Korngold, M.A
Giám đốc điều hành Trung tâm Giáo
  • Giám đốc điều hành (CEO) của Trung tâm Giáo dục Montessori CME|NY, Hoa Kỳ từ năm 2011.
  • Thạc sĩ tại Đại học Columbia, có bằng B.A tại Đại học Wesleyan, Middletown, Connecticut và 12 học phần tín chỉ sau đại học về giáo dục mầm non từ trường đại học New Rochelle.
  • Giảng dạy trong các hội thảo về phương pháp giáo dục Montessori lứa tuổi 0-3, giảng dạy các học phần trong chương trình Montessori lứa tuổi 3-6 và các khóa quản lý.